Support技术支持

                         

 

 

                       维修维护:
                       ◆ 接到故障信息后,1-4小时内以电话、传真、邮件等方式指导需方排除故障(节假日除外)方法;
                       ◆ 若不能解决问题,技术人员将在8-48小时内到用户现场进行维修处理(节假日除外)
                       ◆ 收到需维修的产品,1-3个工作日内修复返还用户(节假日除外),特殊产品需延长时间的,则同客户沟通协调好。
                       技术支持:
                       ◆ 提供终身优惠服务和技术支持,随时解决用户使用中遇到的技术问题;
                       ◆ 定期或不定期的技术访问及设备软件免费升级服务。